Cây Quả Cây Thuốc

add comment

Ngũ Bội Tử

add comment

Cây Thuốc Và Động Vật Làm Thuốc Ở Việt Nam

add comment

Hương Nhu

HƯƠNG NHU Hương Nhu: vị cay, tính hơi ôn, quy kinh lạc phôi, tỳ và vị, gồm ba công hiệu…

add comment

Tri Mẫu

TRI MẪU Trị mẫu: vị đắng, vị cam, tính hàn, quy kinh lạc phổi, dạ dày và thận. Tri mẫu…

add comment