Huyệt Thiếu Xung

Huyệt Thiếu Xung là huyệt vị thứ 9 của Kinh Tâm, đây được xem là nơi khí huyết thịnh. Huyệt…

add comment